Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

     1.  Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. (POBIERZ)

     2.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane dla potrzeb zespołu

          do spraw orzekania o niepełnosprawności - ważne 30 dni od jego

          wystawienia. (POBIERZ)   

     3.  Dodatkowa dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego,

          zaświadczenia lekarskie, opisy zdjęć RTG, USG, TK, EEG, EKG, audiogram,

          opinia psychologiczna, itp.)

          w postaci kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałami.

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Zespołu,

ul. Podgórna 16 lub ze strony internetowej mops.koszalin.ibip.pl.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie, ul. Podgórna 16.

tel./fax 094 34-19-264.

Godziny pracy Zespołu:

Dni powszednie: 7.00 – 15.00

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

W terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych konsultacji medycznych lub psychologicznych – w terminie nie przekraczającym 2 miesiące.

Po złożeniu wniosku dotyczącego dziecka, jego przedstawiciel ustawowy jest  zawiadamiany pisemnie o terminie posiedzenia składu orzekającego oraz ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej. Po odbiorze zawiadomienia wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić się z dzieckiem w wyznaczonym terminie na posiedzenie składu orzekającego, obejmującego badanie lekarskie oraz wywiady ze specjalistami (pedagogiem lub psychologiem, pracownikiem socjalnym). W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa na posiedzenie, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego         z opisem ograniczeń w funkcjonowaniu potwierdzających tę okoliczność. Orzeczenie o  niepełnosprawności  jest  wydawane (wysyłane) osobom   zainteresowanym w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od dnia posiedzenia składu orzekającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie.

ULGI:

Orzeczenie ustalające niepełnosprawność dziecka jest podstawą  ubiegania się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, karty parkingowej, zamieszkiwania w oddzielnym pokoju oraz ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

PODSTAWA PRAWNA:

*   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).

*   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2002 r., Nr17, poz.162).

*   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.

     w  sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328).