www.bip.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Wtorek 21.04.2015

zaawansowane

Materiały do pobrania:

- Formularz

- SIWZ

- Oświadczenie

- Umowa

- Wykaz wykonanych usługDO.331-06/09 Koszalin, dnia 26 maja 2009 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Działając na podstawie art. 40 ust.1 Prawa zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26 maja 2009 roku pod numerem 166814-2009

Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formach wyjazdowych (kolonii) na terenie kraju, w miejscowości nadmorskiej, dla około 100 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w wieku od 7 do 13 lat, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, z jednoczesną realizacją opracowanego przez Wykonawcę programu profilaktyczno – wychowawczego przeznaczonego dla uczestników tego wypoczynku. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 55240000-4

1. Zamawiający :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Monte Cassino 2

75-412 Koszalin

BIP: mops.koszalin.ibip.pl

e-mail: mopskoszalin@onet.pl

tel./fax (094) 3160300, (094) 3160328

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz.7:00 - 15:00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Mirosława Słapczyńska pok. 218, tel. 094 3160313.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: BIP: mops.koszalin.ibip.pl

4. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia: od 04 lipca 2009 roku do dnia 22 sierpnia 2009 roku w swobodnie zaplanowanych przez Wykonawcę czternastodniowych turnusach.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego

i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą: „spełnia, nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych dokumentów.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2;

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

5) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.);

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wskazanie osób, które będą realizować program profilaktyki uzależnień wraz z danymi na temat ich kwalifikacji z dołączonymi kopiami dokumentów (kserokopia dyplomu, stosowne zaświadczenia art. dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, psychologicznych lub podyplomowych lub innych form szkoleniowych z zakresu prowadzenia zajęć grupowych socjoterapeutycznych, terapeutycznych, profilaktycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą);

7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wskazanie osób, które będą realizować program wypoczynku kulturalno – wychowawczego i sportowo – rekreacyjnego (kierownika kolonii i wychowawców) wraz z danymi na temat ich kwalifikacji z dołączonymi kopiami dokumentów (kserokopia dyplomu, stosowne zaświadczenia);

8) kopia wypełnionej i zatwierdzonej karty kwalifikacyjnej obiektu (placówki wypoczynku) na lato 2009 r.;

9) wykaz tożsamych zamówień z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, jego wartości, dat wykonania oraz odbiorców - załącznik nr 3;

10)dokumenty potwierdzające (np. referencje, listy pochwalne), z których wynikać będzie, że usługi wymienione w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie;

11) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

12) informacja o lokalizacji placówki oraz dokumentacja zdjęciowa obiektu i terenu;

13) program pracy z uczestnikami kolonii , który w szczególności powinien:

- służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych,

- realizować elementy programów kulturalno-oświatowych stosownie do wieku dzieci

i młodzieży,

- zapewniać kreatywne, motywujące do pracy i nauki spędzanie czasu,

- zapewniać aktywne spędzanie czasu wolnego niezależnie od warunków pogodowych,

- zawierać organizację przynajmniej 2 wycieczek turystyczno-krajoznawczych,

- zawierać organizację wyjść do: do kina, teatru, parku wodnego i innych interesujących

miejsc,

- uwzględniać uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

14) szczegółowy program zajęć z profilaktyki uzależnień powinien:

- zawierać elementy profilaktyczno-terapeutyczne,

- zawierać elementy z zakresu przeciwdziałania przemocy,

- służyć budowaniu więzi i integracji rodziny,

- poprawiać samoocenę,

- poprawiać relacje interpersonalne,

- budować poczucie własnej wartości,

- integrować uczestników,

- budować poczucie bezpieczeństwa,

- budować zaufanie w grupie,

- stwarzać możliwość wyrażania swoich uczuć, emocji itp.

- służyć nabyciu umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej,

- służyć nabyciu przez dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych

(radzenia sobie z poczuciem winy, wstydu, brakiem poczucia bezpieczeństwa, zaufania,

brakiem radości życia, radzenia sobie z agresją, itp.)

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – 50%;

2) Warunki sanitarne i bytowe – 20%;

3) Ilość wycieczek turystycznych wyjazdowych poza miejscowość organizacji kolonii – 15%;

4) Zaplecze do realizacji programu kulturalno – wychowawczego i sportowo – rekreacyjnego

– 15%.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Monte Cassino 2

75-412 Koszalin

Pokój nr 3- biuro podawcze do dnia 03 czerwca 2009 r. do godz. 09:00

11. Termin związania ofertą: okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

Małgorzata SzymczykDRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1099573

Zaokrąglony róg prawy